Cours 68

Kleine Figuur 1955-56

 

   

KLEINE FIGUUR A + B  1955 - 1956

 

       
Ondersteept later cours68
Bovenste rij v. links nr rechts   2e rij v. links nr. rechts   3e rij v. links nr. rechts   Onderste rij v. links nr. rechts  
Noud Teeuwen A Jan Nollen A Frank v. Baars A Piet v. Kempen A
Pieter v. Haaren A Hans Dijkers B Miel Bogaerts A Sjef v. Oudheusden B
Antoon v.d. Burgt A Karel Jansen B Henk Dankers A Wim Somers B
Henk v.d. Spijker B Harrie v. Ham B Gerard Theunissen B Kees Pastoor A
Jan Daris B Jos Verstijnen A Jan Ackerman A Gerard Avontuur B
Marius v. Boxmeer B Adrie de Jong B Andre Schones A Willie de Bruin A
Joop jans A Theo v. Overbeek B ????? B Jos Friezen A
Jan Bekkers A Jan Valks B Henk de Groot B Wim Sanders A
????? B Jozef Coopmans A Wim Schuurmans A Theo v. Dongen B
Harrie Corstens A Willie Hermens B Wim v. Kempen B Ad Schapendonck B
Henk Huibers B Chris de Leeuw B Freddy Verhoeven A Willie Hurkmans A
Wim Meulemans B Cris bax A Wim v.d. Zanden B  
Leo Balmer A GerritJan Beekhuizen A Ad v.d. Bergh A  
Henk Prinsen B Ad de Bok A Adrie v. Eyck B  
  Jan Hendrix B  
  Jan v.d. Lee A